top of page

Konzultace se speciálním pedagogem

Nově nabízíme konzultace s Mgr. Barborou Hankovou, vynikající speciální pedagožkou, jež má dlouholetou praxi z několika základních škol.

Bára_Hanková.jpg

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní  pro žáky

1. stupně ZŠ  – nabídka stimulačního programu pro rozvoj čtenářských dovedností. Reedukace specifických poruch učení.

 

​Nabídka včasné diagnostiky žáků, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání dovedností v oblasti čtení a psaní. Včasným odhalením obtíží a následným zahájením intervence lze předcházet ztrátě motivace ke školní práci či výukovému selhávání.

 

Nabízíme:

1) vstupní diagnostiku dítěte pro posouzení aktuálních dílčích schopností potřebných pro čtení a psaní.

2) zařazení dítěte do individuálního či skupinového stimulačního programu. Navržení individuálního plánu a vytipování oblastí vyžadujících intervenci.

3) vyhodnocení intervence po ukončení programu, ověření efektivnosti intervence.

 

Testy obsažené v diagnostické baterii jsou zaměřeny:

 • na úroveň čtenářských dovedností

 • na úroveň písemného projevu

 • na úroveň fonologického uvědomování

 • na úroveň zrakové diferenciace

 • na úroveň prostorové (zejména pravo-levé) orientace

 

Samotný proces testování:

Jednotlivé subtesty standardizované testové baterie ověřují aktuální vývojovou úroveň schopností ovlivňujících čtení a psaní.  Speciální pedagog následně vyhodnotí  výsledky v jednotlivých subtestech a  posoudí,  zda dosažená úroveň odpovídá věku dítěte a jestli je v souladu se stupněm výuky.

Případný nízký výkon žáka  (všechny subtesty jsou vyhodnocovány s užitím percentilových norem) upozorní  na  případný   problém, což je následně podklad pro zahájení včasné intervence, jako výchozí bod reedukace.

 

Diagnostika matematických schopností a dovedností pro žáky  1. stupně ZŠ

 

Nabízíme:

 1. Diagnostiku matematických schopností a dovedností:

 • v oblasti numerace

 • v oblasti základníchčíselných operací

 • v oblasti aplikace číselných operací

 

 1. Individuální práci s dítětem a včasnou intervenci

 

Diagnostika školní připravenosti

(Posouzení školní připravenosti před zahájením povinné školní docházky)

 

Nabízíme:

 1. diagnostiku a zjištění aktuální úrovnědílčích schopností; vytipování oblastí vyžadujících případnou intervenci.

 2. zvážení zařazení dítěte do programu Edukativně stimulační skupiny nebo do programuindividuální péče; včasné zahájení reedukace před nástupem do školy. (Určeno zpravidla pro žáky v posledním půlrocepřed zahájením školní docházky).

 3. celkové posouzení školní připravenosti jako podnět ke zvážení odkladu školní docházky.

 

Testy obsažené v testové baterii se cíleně zaměřují na:

 1. zrakovou diferenciaci

 2. prostorovou orientaci

 3. fonologické uvědomování

 4. matematické představy

 

 

 

 

 
bottom of page